آهن در گیاهان

آهن در سنتز کربوهیدراتها و همچنین تشکیل و بقای مولکولهای کلروفیل حیاتیست. فقر آهن در گیاه منجر به کاسته شدن از مولکولهای کلروفیل و در نتیجه کاهش فتوسنتز و زردی بین رگبرگها خواهد شد.

حضور در سيستمهاي آنزيمي گياهی، مانند سیتوکرومها و سایر آنزیمهای آهندار، از مهمترين وظایف آهن در گیاه میباشد. این آنزیمها (به خصوص سیتوکرومها) در تنفس گیاه نقش عمده ای دارند.

آهن از ضروری ترین عناصر برای رشد در تمام گروه های گیاهی می‌باشد که موجب تشکیل کلروفیل و بهبود سبزینگی و همچنین افزایش رشد و گلدهی گیاه و باردهی بیشتر محصول میگردد. درصورت کمبود آهن مولکولهای کلروفیل به میزان لازم در گیاه ایجاد نمی‌شوند و موجب زرد شدن و رنگ پریدگی برگها و سایر اجزای سبز گیاه می‌شود. لازم به ذکر است جز رگبرگها، همه سطح برگ سبزبودن خود را از دست داده و به رنگ زرد در می آید. این علائم ابتدا در برگهای جوانتر وقسمت بالاتر ساقه گیاه دیده می‌شود و اندک اندک تمام گیاه را در برخواهد گرفت.

آهن مانند بسیاری از فلزات بصورت یون Fe2+به گیاه جذب ميشود. علیرغم بالا بودن نسبی آهن در خاک، علائم كمبود آن به وفور مشاهده شده است. چه در خاكهاي قليايي و چه خاکهای اسيدي ممکن است به دلیل کمبود آهن در خاک، گیاه دچار به کمبود آهن شود. همچنین چنانچه میزان بعضی از عناصر مانند روي، منگنز، نیکل، مس و همچنین فسفر در خاك بیش از حد متعارف باشد، ميتواند در ايجاد اين كمبود موثر باشد.

فقر موادآلی خاک زیر کشت از یک سو و وجود بیش از حد یون بیکربنات در آب آبیاری از سوی دیگر توانایی جذب آهن را برای گیاه کاهش داده و منجر به وارد شدن خسارات عمده ای به کیفیت و میزان تولید محصولات شده اند.

کود سولفات آهن در صنعت کشاورزی برای تامین نیاز گیاه به آهن، جبران فقرآهن، برطرف شدن زردی و رنگ پریدگی برگها، افزایش تعداد مولکولهای كلروفیل و در نتیجه بهبود فرایند فتوسنتز مورد مصرف کشاورزان قرار میگیرد.

background