انتقال روی در گیاه

انتقال روی در گیاه :

در گیاهان انتقال روی از ریشه به ساقه و برگ بوسیله آوندهای چوبی انجام میشود. جابجایی روی، همچنین، از برگهای پیرتر به برگهای جوانتر در زمان نمو دانه نیز صورت میگیرد.

روی در خاک :

مقدار کل روی در خاک میتواند از ده تا سیصد میلی­گرم در کیلوگرم متغیر باشد.

پی اچ خاک در حلالیت روی بسیار موثر است. بصورتیکه هر چه خاک قلیایی‌ (آهکی) باشد جذب روی برای گیاه دشوار تر میگردد. وجود ترکیباتی چون یونهای هیدروکسید و کربنات باعث تشکیل هیدروکسید روی و کربنات روی میشود که کاهش میزان حلالیت و جذب روی را برای گیاه در بردارد.

مقادیر بالای فسفر نیز می­تواند موجب کمبود روی شود زیرا علاوه بر کاهش قدرت حلالیت، مانع از رشد ریشه گیاه شده و گیاه قادر نخواهد بود به منابع روی موجود در نواحی عمیقتر خاک دسترسی داشته باشد.  

وجود مقادیر بیش از حد یون مس نیز قابلیت دسترسی گیاه به روی را کاهش می­دهد به این دلیل که جذب هر دو یون با مکانیزم مشابهی صورت می­گیرد. از آنجاییکه مکانیسم جذب یون مس و روی مشابه است، بنابراین مقادیر بیش از حد یون مس میتواند عامل کمبود روی برای گیاه باشد.

استفاده از سولفات روی در خاکهایی شور با پی اچ بالا و آهکی میتواند بسیار مفید واقع شود. زیرا سولفات روی قادر است پی اچ را کاهش داده و به این صورت آن را کنترل کند در نتیجه جذب مواد مغذی برای گیاه تسهیل میشود.

بیشترین قسمت روی موجود در خاک، بدلیل موقعیت قرارگیری خاص، غیر قابل دسترس برای گیاه میباشد و استفاده از منبع روی خارجی برای خاصلخیزی خاک اهمیت ویژه‌ای دارد.

background