بسته بندی سولفات آهن

سولفات آهن تولیدی شرکت در بسته بندی های یک و 25 کیلوگرمی و بسته های 1 کیلوگرمی عرضه می باشد.

نکات ایمنی هنگام استفاده از سولفات آهن

1. حریق : به هنگام حریق گاز سمی تولید میشود. برای اتفای حریق از دی اکسید کربن بصورت پودر یا فوم مناسب استفاده کنید.

2. حفاظت چشم : از عینک های ویژه کار با مواد شیمیایی استفاده کنید. در صورت برخورد با چشم، چشم را ه مدت 15 دقیقه با آب فراوان شستشو دهید.

3. حفاظت پوستی : از دستکش غیرقابل نفوذ و مقاوم در مقابل مواد اسیدی استفاده کنید و در صورت تماس با پوست، محل را با آب و صابون شستشو دهید.

4. حفاظت استنشاقی : از ماسک استفاده کنید. این ماسک باید قادر به حذف گازهای آلی و معدنی باشد. در صورت مسمومیت، بیمار را به محیطی با هوای آزاد انتقال دهید و در صورت لزوم از ماسک اکسیژن استفاده کنید.

5.  حفاظت اندام ها : از چکمه، پیشبند یا لباس مقاوم در برابر مواد شیمیایی استفاده شود و دستها و همه البسه مصرفی را بعد اتمام کار بشویید.

انبار و نگهداری:

در محیط خشک و خنک و در ظروف کاملا سربسته نگهداری شود. عدم رعایت این نکات منجر به آسیب به ساختار مولکولی سولفات آهن میشود.

background