روی اگزالات دوآبه

Zinc oxalate dihydrate

CAS-NO: ‎ 547-62-2

Molecular Wight: 189.44 g/mol

نمکی سفید رنگ است که در آب انحلالپذیری ضعیفی دارد. در اسیدهای معدنی رقیق به خوبی حل میشود.

روش تهیه:

از واکنش سولفات روی و اگزالات سدیم یا اسید اگزالیک تهیه میشود.

کاربردها:

  • در سنتزهای آلی
background