روی یدید

Zinc Iodide                                                                                                                 

CAS-NO: 10139-47-6

Molecular Wight: 319.22 g/mol

پودری  سفید رنگ است که بسیار هیدروسکوپیک (جذب آب از هوا) و بسیار محلول در آب است.

روش تهیه:

از واکنش سولفات روی و پتاسیم یدید و دادن حرارت تا 80-90 درجه سانتیگراد تولید میشود . از الکل استفاده میشود تا واکنش سریعتر انجام شود.

کاربردها:

  • به عنوان یک پراکندگی مبهم اشعه ایکس در رادیوگرافی صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد تا کنتراست بین آسیب و کامپوزیت نامنظم را بهبود بخشد.
  • در پزشکی به عنوان ضدعفونی کننده موضعی
background