سولفات روی چیست؟

روی عنصریست که به میزان اندک اما حیاتی برای گیاه ضروریست است. فلز روی باعث صورت گرفتن فعالیتهای فیزیولوژیک در گیاهان میشود این فعالیت ها تاثیر به سزایی در فرایندهای تشکیل قند، فتوسنتز، سنتز پروتئین، حاصلخیزی و رشد و مقاومت در برابر بیماری دارند. چنانچه گیاه با کمبود روی مواجه شود، این فعالیتهای فیزیولوژیکی به خوبی صورت نمیگیرند و درنتیجه سلامت و حاصلخیزی گیاه به طرز قابل توجهی کاهش پیدا میکند که موجب پایین آمدن کیفیت محصول و افت آن می­گردد.

روی در بخش عمده ای از آنزیم‌های گیاهی نقش کاتالیزور را بازی میکند. وجود عنصر روی به دلیل تاثیر بر فعالیت­ آنزیم­های هیدروژناز و کربونیک انیدراز، تثبیت ساختارهای ریبوزومی و سنتز سیتوکروم، در متابولیسم گیاه بطور قابل توجهی تعیین کننده است. بطور کلی آنزیم­های گیاهی که توسط روی فعال می شوند در حفظ یکپارچگی ساختار غشای سلولی، سنتز پروتئین ، متابولیسم قندها ، تنظیم سنتز هورمون اکسین و تشکیل گرده دخیل هستند.

تنظیم بیان ژن در گیاهان میتواند تا حد قابل توجهی گیاه را در تحمل تنش­های مقاوم سازد، وجود روی بطور مستقیم در تنظیم بیان ژن نقش دارد.

روی همچنین در ساختار بسیاری از آنزیمهای مربوط به سوخت و ساز گیاه نقش اساسی دارد. مقدارRNA  و ریبوزم موجود در سلولها در اثر کمبود روی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. وجود روی برای ساخته شدن اسید آمینه تریپوفان که در تولید اکسین دخالت دارد ضروری است. چنانچه درصورت کمبود روی گیاه دچار فقدان اکسین IAA شود، این مسئله منجر به عدم رشد دیواره سلولی و در نتیجه کاهش جذب آب در گیاه خواهد شد. بدین ترتیب می‌توان گفت که روی قدرت جذب و انتقال آب توسط گیاه را تنظیم می‌کند و همچنین تا حدی میزان مخرب تنش‌های کوتاه مدت و گرما را کنترل میکند. از دیگر نقش­های روی می­توان به حفظ موقعیت ساختاری ماکرومولکول­های درون غشا و حفظ یکپارچگی غشاهای سلولی، و همچنین موثر در سیستم­های انتقال اشاره کرد. ﺳﻮﻟﻔﺎت روي در ﺧﺎك­ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻮر بیش از حد وجود دارد، ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﺑﻮر میشود

background