مصرف سولفات آهن

سولفات آهن در زمین کشاورزی و باغها به شکل چالکودی، نواری و موضعی با جایگذاری در عمق و به شکل محلول پاشی مورد استفاده قرار میگیرد. این کود همچنین در خاکهای سبک همراه با آب آبیاری نیز به مصرف میرسد.

محلول پاشی: به نسبت 3 تا 5 در هزار در درختان میوه و به نسبت 3 تا 4 هزار در محصولات زراعی بصورت محلول پاشی به مصرف گیاه میرسد.
درختان:  در فصل زمستان، در بخش میانی سایه انداز همراه با گوگرد و کود حیوانی به شکل کانال کود یا چالکود به میزان نیم کیلو تا یک کیلوگرم برای هر درخت بارور استفاده می شود.
نباتات زراعی: در زمان تهیه بستر بذر همراه دیگر کودهای زمستانه به مقدار 100 تا 200 کیلو گرم در هر هکتار زیر خاک به مصرف میرسد.
لازم به ذکر است که مصرف سولفات آهن بعنوان منبع تامین آهن مورد نیاز گیاه به صورت 1 تا 2 سال در میان، از فقدان این عنصر جلوگیری می کند.
به منظور افزایش کارآیی کود سولفات آهن مصرف این کود همراه با کود حیوانی بصورت مخلوط به ویژه در محدوده فعالیت ریشه گیاه توصیه میشود.

توصیه میشود استفاده از هر نوع کود بر اساس نتیجه آزمون خاک، و صرفاً با نظر کارشناسان و مهندسین سازمان جهاد کشاورزی منطقه خود انجام دهید. اوایل دوره تشکیل میوه و زمان گلدادن استفاده از سولفات آهن بصورت محلولپاشی توصیه نمی شود.

background