منیزیم و دیگر عناصر

کلسیم و منیزیم هر دو جزو دسته عناصر قلیایی خاکی هستند و در خاک رفتار مشبهی دارند اما معمولا میزان کلسیم در خاک از منیزیم بیشتر  است. لازم به ذکر است منیزیم نسبت به کلسیم در افزایش دادن پی اچ خاک قدرت بیشتری دارد و تاعث افزایش آن به بیشتر از 5/8 هم باشد. این موضوع حتی میتواند موجب مسمومیت درختان نیز بشود.

منیزیم بصورت یون Mg2+ جذب گیاه میشود میزان جذب آن بستگی به درجه اشباع خاک، ظرفیت تبادلی آن، رس و عناصر موجود در خاک و نوع خاک دارد. برای مثال در خاکهای آهکی بدلیل اثر آنتاگونیستی باکلسیم (جذب کلسیم) کمبودهای نسبتا شدیدتری مشاهده میشود. کمبود منیزیم همچنین در باغهایی با خاک شنی بیشتر دیده میشود.  وجود بیش از حد پتاسیم و نیتروژن در خاک، بدلیل اثرات رقابتی جذب منیزیم را برای گیاه دشوار میکند. در خاکهایی که بطور بی رویه و غیر علمی با پتاسیم یا کودهای حاوی ازت کوددهی شده باشند شاهد کمبود منیزیم هستیم. آبیاری بیش از حد نیز باعث شسته سدن منیزیم و انتقال آن به نواحی عمیق‌تر خاک میشود.

افزایش بیش از حد و مسمومیت مس در خاک را میتوان به کمک منیزیم جبران کرد.

background