روز: آگوست 19, 2019

سولفات روی چیست؟ روی عنصریست که به میزان اندک اما حیاتی برای گیاه ضروریست است. فلز روی باعث صورت گرفتن

منیزیم  منیزیم یکی از عناصر تشکیل دهنده کلروفیل بوده، بگونه ای که در هر کلروفیل یک اتم منیزیم وجود دارد

آهن در گیاهان آهن در سنتز کربوهیدراتها و همچنین تشکیل و بقای مولکولهای کلروفیل حیاتیست. فقر آهن در گیاه منجر

background